Obchodní podmínky

Provozovatel: My love s.r.o., Vysoká 12, 639 00 Brno, IČ: 07911394
I. Vymezení pojmů
 1. „Obchodem“ se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí internetový obchod www.my-love.cz, jenž je provozován provozovatelem - My love s.r.o., Vysoká 12, 639 00 Brno, IČ: 07911394 (sídlo provozovatele není výdejním místem ani kamenným obchodem).
 2. „Prodejcem“ se dále rozumí provozovatel Obchodu. Prodejce je řádně zapsán a registrován u Živnostenského úřadu Brno-město a dále u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jež jsou na příslušném úseku své působnosti kontrolními orgány vůči Prodejci a Obchodu.
 3. „Zbožím“ se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji či zhotovení v Obchodu, tj. především šperky.
 4. „Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi či zhotovení konkrétního Zboží.
 5. „Spotřebitelem“, se rozumí každý člověk, který s Prodejcem uzavírá obchod prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 6. „Objednávkou“ se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.
 7. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
II. Nákup Zboží
 1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi či zhotovení má zájem. Vyplněním registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu nebo odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII - Ochrana osobních údajů).
 2. Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření kupní či jiné smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě či zhotovení se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží v Obchodu tedy není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy k takovému Zboží.
 3. Za návrh na uzavření kupní či jiné smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka k danému Zboží Prodejci.
 4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.
 5. Pouhé potvrzení o doručení objednávky ze strany Prodejce se nepovažuje za akceptaci Objednávky Zákazníka.
 6. Teprve potvrzením o akceptaci Objednávky (ať již učiněným v potvrzení o doručení Objednávky nebo samostatně) ze strany Prodejce dochází k přijetí návrhu na uzavření kupní či jiné smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního Zboží uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení o akceptaci Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní či jiné smlouvy ke konkrétnímu objednanému Zboží.
 7. Obsah kterékoli smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (Objednávky) Zákazníka, tedy jak Zboží, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové smlouvy neuvedené v Objednávce jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
III. Realizace Objednávky
 1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.
 2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Prodejce i tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že Objednávku nepřijímá či odmítá, nebo v případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi akceptaci Objednávky dle čl. II odst. 6 nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání Objednávky Zákazníkem.
 3. Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.
 4. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.
 5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.
IV. Informace Zákazníka
 1. Prodejce zároveň těmito obchodními a reklamačními podmínkami poskytuje Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.
 2. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. I odst. 2 těchto obchodních a reklamačních podmínek.
 3. Název, hlavní charakteristika Zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takového Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem daného Zboží i jeho cenou seznámil.
 4. Cena Zboží v rámci Obchodu je uvedena s DPH a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak.
 5. Zákazník je povinen uhradit cenu Zboží s daní příslušnou k danému Zboží či smlouvě.
 6. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných daní (DPH) a po připočtení dalších poplatků a nákladů (např. poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a náklady za dodání a dopravu).
 7. Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku, a takové náklady na své straně nese Zákazník sám.
 8. Pokud doba platnosti nabídky Zboží v Obchodě není uvedena, má se za to, že nabídka Zboží platí do odvolání či do vyčerpání zásob.
 9. Každá uzavřená smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění.
 10. Kroky vedoucí k uzavření smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 11. Smlouva prostřednictvím Obchodu může být uzavřena v českém nebo i slovenském jazyce.
V. Dodání Zboží
 1. Zboží není možno převzít osobně, je možno pouze jeho dodání doručením.
 2. Dodání doručením je možno pouze na území České republiky a Slovenské republiky.
 3. Není možno zasílání Zboží na dobírku a Zboží je nutno uhradit předem bankovním převodem.
 4. Pokud si Zákazník objedná zhotovení nebo úpravu Zboží na zakázku podle jeho přání, bude započato s takovým zhotovování nebo úpravou nejdříve po bezhotovostní úhradě takového Zboží včetně všech poplatků (zejména balného a poštovného).
 5. Zboží zasílá Prodejce prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p.
 6. V případě, že si Zákazník nevyzvedne doručované Zboží, které bylo uhrazeno před odesláním, neruší se takovým nevyzvednutím smlouva k danému Zboží a tato nadále trvá. Prodejce je však oprávněn v takovém případě odstoupit od uvedené smlouvy. Dokud Prodejce dle předchozí věty od dané smlouvy neodstoupí, je oprávněn účtovat Zákazníkovi skladné ve výši 15.-Kč za každý den, po který bude nepřevzaté Zboží opatrovat, tj. ode dne, kdy bude nepřevzaté Zboží vráceno Prodejci.
VI. Platební podmínky
 1. Při zasílání jakéhokoli Zboží na adresu na území České republiky budou k ceně Zboží připočteny následující poplatky:
  - poštovné a balné ve výši 65,-Kč
 2. Při zasílání jakéhokoli Zboží na adresu na území Slovenské republiky budou k ceně Zboží připočteny následující poplatky:
  - poštovné a balné ve výši 100,-Kč
 3. U Zboží hrazeného předem formou bezhotovostního převodu vystaví Prodejce Zákazníkovi po akceptaci Objednávky zálohovou fakturu na plnou výši ceny Zboží včetně příslušných poplatků a nákladů, kterou Zákazníkovi odešle písemně na adresu Zákazníka nebo v elektronické podobě na email uvedený Zákazníkem v Objednávce.
 4. Po obdržení zálohové faktury dle odst. 3 je Zákazník povinen ve lhůtě splatnosti takové faktury uhradit fakturovanou částku na účet Prodejce uvedený na faktuře.
 5. I kdyby bylo možno objednané Zboží připravit k expedici dříve, odešle Prodejce Zboží Zákazníkovi nejdříve poté, co dojde k připsání fakturované částky dle zálohové faktury na účet Prodejce dle odst. 4.
 6. Nebude-li fakturovaná částka dle zálohové faktury vystavené dle odst. 3 připsána na účet Prodejce ve lhůtě její splatnosti, smlouva k danému Zboží mezi Zákazníkem a Prodejcem se marným uplynutím takové lhůty od počátku ruší.
VII. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

(ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodejce na jeho adresu uvedenou v čl. I odst. 2 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít níže v čl. XIV uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu prodejce před uplynutím 14 dnů.
 5. Pokud Spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které Prodejce od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodejcem). Pro vrácení plateb použije Prodejce stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.
 6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 ponese náklady spojené s vrácením Zboží.
 8. Spotřebitel nemá právo odstoupit podle toho článku od smlouvy na Zboží, které bylo Prodejcem zhotoveno na zakázku Spotřebitele podle jeho přání, nebo které bylo jakkoli upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro Spotřebitele. Takto není Spotřebitel oprávněn odstoupit zejména od smlouvy na šperky, které byly vyrobeny podle přání zákazníka, podle jeho předlohy nebo popisu, anebo které byly upraveny na jeho míry či velikosti.
 9. Ustanovení čl. VII odst. 1 až 8 se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.
VIII. Reklamace Zboží
 1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se na Zboží vyskytly v době 24 měsíců po převzetí Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.
 2. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:
  a) byly reklamovány v rozporu s odst. 1,
  b) mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,
  c) jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,
  d) byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze Zboží.
 3. Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen předložit reklamované Zboží a kopii dokladu o koupi (faktury).
 4. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.
 5. V případě doručení zboží je Zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u doručující služby i Prodejce. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny Prodejce.
 6. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnu ode dne doručení zásilky.
IX. Nároky z vad
 1. Spotřebitel má práva z vadného plnění dle §2165 a §2169 a násl. OZ, přičemž Prodejce též odpovídá za jakost Zboží při převzetí dle §2161 OZ.
 2. Ustanovení odst. 1 se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.
X. Posouzení reklamace
 1. Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník zpět Prodejci na adresu provozovatele.
 2. V reklamaci je Zákazník povinen uvést:
  a) kopii faktury vystavené Zákazníkovi k danému Zboží,
  b) podrobný popis reklamované vady Zboží.
 3. K reklamaci nesplňující podmínky dle odst. 1 a 2 nebude Prodejcem přihlíženo.
 4. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.
 5. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Prodejcem přihlíženo.
 6. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem.
XI. Vrácení Zboží

(článek XI. se nevztahuje na vrácení Zboží dle čl. VII)

 1. V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. VII, je Zákazník je povinen vrátit Prodejci Zboží tehdy, jestliže dojde k zániku smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení některého účastníka od smlouvy.
 2. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. VII vznikne Zákazníkovi povinnost k vrácení Zboží Prodejci, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.
 3. V případě, že Zákazník převzal od Prodejce Zboží osobním odběrem, je Zákazník povinen Zboží vrátit a předat Prodejci ve lhůtě dle odst. 2 v prodejním místě Prodejce, kde si dříve Zboží převzal. Náklady na vrácení Zboží nese Zákazník.
 4. V případě, že zákazník převzal od Prodejce Zboží zasláním od doručovatele, je Zákazník povinen Zboží vrátit Prodejci tak, že Zboží zašle ve lhůtě dle odst. 2 na adresu Prodejce, ze které mu bylo Zboží odesláno, nebo jej v dané lhůtě na uvedené adrese předá Prodejci. Náklady na vrácení a zpětné odeslání Zboží nese Zákazník.
 5. Zákazník je povinen předat Prodejci Zboží nepoškozené, čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, jež byly součástí koupě.
 6. V případě porušení povinnosti dle odst. 5 je Prodejce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi:
  a) částku odpovídající snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání Zákazníka se Zbožím,
  b) přímé náklady na opravu Zboží ve skutečné výši takových nákladů,
  c) přímé náklady na čištění Zboží,
  d) cenu chybějících součástí nebo příslušenství.
 7. Zákazník je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 6 do 5 dnů od oznámení takového vyúčtování Zákazníkovi.
 8. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s vrácením Zboží, je Prodejce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Zboží (včetně DPH), o jehož vrácení se jedná, která byla fakturována Zákazníkovi při dodání Zboží, a to za každý i započatý den takového prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši není uhrazením smluvní pokuty nikterak dotčen. Zákazník je povinen uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu do 5 dnů od oznámení jejího vyúčtování.
 9. Prodejce vrátí Zákazníkovi cenu Zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 6) teprve poté, co Prodejci bude ze strany Zákazníka vráceno Zboží, ohledně něhož Zákazník takto odstoupil od smlouvy.
 10. Ustanovení tohoto článku XI. se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku smlouvy odstoupením Spotřebitele dle čl. VII.
XII. Ochrana osobních údajů
 1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v konkrétním formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.
 2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.
 3. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci, jenž je řádně registrován jako správce a zpracovatel osobních údajů.
 4. Poskytnutím osobních údajů zároveň Zákazník uděluje Prodejci na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování těchto údajů v poskytnutém rozsahu za účelem jejich zpracování (i) pro plnění zákonných povinností Prodejce, (ii) pro archivační a analytické účely Prodejce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti Zákazníků, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod., (iii) pro marketingové obchodní účely Prodejce a pro informování Zákazníka a nabídku dalších služeb Prodejce nebo jeho obchodních partnerů.
 5. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze:
  a) subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění) a za podmínek stanovených takovými předpisy, jako státním orgánům, soudům, soudním exekutorům, apod.,
  b) subjektům, které pro Prodejce provádějí zpracování dle smlouvy o zpracování osobních údajů, a jenž tak splňují veškeré podmínky a předpoklady pro zpracování a ochranu osobních údajů,
  c) subjektům, které s Prodejcem tvoří podnikatelské či obchodní seskupení.
 6. Subjekty dle odst. 5 písm. b) nebo c) mohou být také pověřeny zpracováním osobních údajů.
 7. Zákazník je oprávněn dle § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyžádat si od Prodejce informace, jaké osobní údaje o něm Prodejce zpracovává.
 8. Prodejce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Jestliže Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Prodejce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo s právy subjektu údajů, je Zákazník oprávněn domáhat se svých práv a nápravy dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 10. Jestliže Zákazník poskytne v kterémkoli formuláři či Objednávce v rámci Obchodu i své rodné číslo, souhlasí Zákazník dle §13c odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, vyplněním takového rodného čísla a jeho odesláním Prodejci prostřednictvím daného formuláře či Objednávky, že je Prodejce oprávněn využívat a zpracovávat rodné číslo Zákazníka při archivačních a evidenčních účelech Prodejce.
XIII. Závěrečná ustanovení
 1. Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 2. V případě spotřebitelského sporu mezi Prodejcem a Spotřebitelem má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, (internetová stránka: https://www.coi.cz).
 3. Uzavřená smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.
 4. Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není Spotřebitelem.
 5. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.
 6. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva ke Zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.
 7. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.
XIV. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. VII)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát: .............................................
- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ......................................
- Datum obdržení .....................................
- Jméno a příjmení Spotřebitele .............................
- Adresa Spotřebitele .......................
- Podpis Spotřebitele .......................................
- Datum ..................................